Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2018

18:24
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaikari ikari

February 23 2018

18:06
0675 08fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari
18:04
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby viaikari ikari

February 16 2018

13:41
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaikari ikari

February 11 2018

10:40
Reposted fromirmelin irmelin viaikari ikari

February 09 2018

11:03
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari
11:02
11:01
8730 dea3 500
Reposted fromdobby dobby viaikari ikari

January 21 2018

08:41
0115 8d41 500
Reposted frommangoe mangoe viaikari ikari

January 19 2018

14:33
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viapimpmyheart pimpmyheart
14:30

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— lekarstwem staje się nagle płacz
Reposted frommysoul mysoul viajoannem joannem
14:30
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
14:29
Ty jesteś nie każdy. Zawsze byłeś nie każdy
     
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viajoannem joannem
14:20
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate viajoannem joannem

January 14 2018

19:58

January 09 2018

20:19
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viawislaczka wislaczka
20:19
7064 329f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawislaczka wislaczka

January 04 2018

17:20
2683 7ffb
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaikari ikari

November 17 2017

17:33

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

Reposted fromherbatkowa herbatkowa

September 05 2017

11:34
3557 a37b 500
Reposted fromturquoise turquoise viaLibrarians Librarians
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl