Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

20:05
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari
19:33
7510 bb39 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
19:29

August 21 2018

22:36
22:18
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viagregorczykm gregorczykm

August 19 2018

18:20
6334 f008 500
18:14
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
18:14
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaSmerfMaruda SmerfMaruda
18:11
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viagregorczykm gregorczykm
18:10
2875 6a56 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagregorczykm gregorczykm
18:10
6142 b13d 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
18:04
4436 05d5

antipahtico:

Malleus

18:01
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. 
— Andrzej Sapkowski
18:01
0828 ba1e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapffft pffft
17:59
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagregorczykm gregorczykm

August 01 2018

07:40
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaSmerfMaruda SmerfMaruda

July 27 2018

12:17
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
12:15
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viafreakish freakish

February 27 2018

18:24
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaikari ikari

February 23 2018

18:06
0675 08fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl