Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

17:33

Żeby móc o kogoś ogrzać zmarznięte ręce, zziębnięte myśli.

Reposted fromherbatkowa herbatkowa

September 05 2017

11:34
3557 a37b 500
Reposted fromturquoise turquoise viaLibrarians Librarians

July 08 2017

11:36
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viaherbatkowa herbatkowa

March 09 2017

09:16
Życie rozłoży Cię na łopatki jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— znalezione (via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viamadda madda

March 04 2017

11:10
1892 3350 500
Reposted fromvaka vaka viakalbien kalbien

February 24 2017

21:50
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viamadda madda

February 18 2017

09:55
1166 f32d
09:48
6615 fc89 500
More info: behance.net
Reposted fromreloveution reloveution viaikari ikari

February 14 2017

13:34
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viapimpmyheart pimpmyheart

June 30 2015

10:20
9059 ccda
Reposted fromillidan illidan viaLibrarians Librarians

June 25 2015

21:40

June 22 2015

15:22
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes vialubiedzis lubiedzis
15:19

June 06 2015

19:23

May 28 2015

18:05
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki vialubiedzis lubiedzis
17:17
14:45
9078 da3b 500

verstrooiend:

Dit is prachtig.

Reposted fromfreakish freakish
11:38
The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.
— Marcel Proust (via amargedom)
Reposted fromfreakish freakish
11:36
2204 e8fc
A.Ś
Reposted fromhavingdreams havingdreams viafreakish freakish
11:33
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaherbatkowa herbatkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl